Únor 2012

Císařská flotila

12. února 2012 v 17:26 | Desin Drowe |  Galaktické Impérium flotila

Císařská Flotila

Velitelství: Coruscant, Bastion
Velitelé: Nejvyšší lodní velitelství
Působnost: celá Galaxie
Vzniklo z: flotily Republiky
Datum vzniku: 19 BBY
Datum rozpadu: 4 ABY, 130 ABY
Obnovení: 19 ABY
Příslušnost: Galaktické Impérium, Imperiální Zůstatek, Felovo Impérium, Galaktické Impérium Dartha Krayta, Pravé Impérium

Císařská Flotila známá rovněž jako Imperiální Flotila, byla lodním oddělením Vojska Galaktického Impéria. Ve své vrcholné době skýtala celá Flotila miliony válečných lodí, logistických plavidel a stíhaček, jejichž prostřednictvím udržovala v Galaxii pořádek.
Císařská Flotila vznikla z Flotily Galaktické Republiky, která se v roce 19 BBY stala subjektem Palpatinovy Imperializace. Nová Flotila měla rovněž přeorganizovanou velitelskou strukturu, skládající se z dvanácti Velkoadmirálů, pod jejichž dohledem se Flotila po konci Klonových válek začala masivně rozvíjet.

Historie

Rostoucí nespokojenost proti vládě Impéria vyústila v založení Aliance za obnovu Republiky, jejíž založení rozpoutalo Galaktickou občanskou válku. V mnoha vojenských střetech poskytovala Flotila podporu Císařské armádě i bojovala proti svým přímým oponentům z řad Povstalců. Ačkoli Alianční flotila nebyla ani zdaleka tolik početná jako flotila Impéria, ani nedisponovala kvalitně vycvičeným personálem, obě Flotily se po dobu války střetly v mnoha vyrovnaných bojích. Flotila byla přítomna i v bitvách, během níž Impérium přišlo o Hvězdy Smrti, jejichž konstrukce si vyžádala miliardy Kreditů.
Nedlouho po bitvě o Endor, která byla vybojována čtyři roky po bitvě o Yavin, se Císařská Flotila rozdělila mezi mnoho vojevůdců Impéria. I když byla v následujících letech sjednocena taktickými génii jakým byl například Velkoadmirál Thrawn, nikdy už nezískala zpět svoji bývalou soudružnost. Na konci Galaktické občanské války v roce 19 ABY se tak Flotila, která původně disponovala miliony lodí, skládala z pouhých tisíců strojů a pouhých dvou stovek obávaných Hvězdných destruktorů. V období války s Yuuzhan Vongy však Flotila sehrála důležitou roli, když důstojně čelila svému nepříteli. Znovunabytí bývalé síly a ztracené slávy však Flotile trvalo celé století. Stalo se tak za Sithsko-Imperiální války, v níž v časech Felova Impéria Flotila bojovala proti Galaktické Alianci. Flotila však byla po konci této války opět rozdělena mezi následovníky Galaktického Impéria Dartha Krayta a loajalisty, ctící tradice Pravého Impéria.

Organizace

Zájemci o službu ve Flotile byli příjmáni náborovými důstojníky v k tomu určených náborových centrech. Noví rekruti se nejprve museli přihlásit na Imperiální Akademii, aby získali základ pro vyšší vzdělávání a následně se mohli hlásit na Vysokou námořní školu, kde absolventi získali specifické vzdělání k námořním operacím, boji, či velitelským postům. Rekruti měli rovněž možnost přihlásit se do kandidaturského školení pro důstojníky, museli však splňovat určité podmínky, a sice být pět let ve službě a disponovat nezbytnými velitelskými schopnostmi. Poddůstojníci a čerství absolventi se mohli přihlásit do programu důstojnické školy, aby získali zaměření pro vojenskou historii, zvyky a zdvořilosti, velitelství, důstojnictví, uplatnění pro palubní velení a k dalším případným oblastem vzdělávání potenciálních důstojníků. Po promoci byli účastníci zařazeni do Flotily ve funkci poručíka.Císařská Flotila Galaktického Impéria měla ustanoveno několik druhů linií (či řad), z nichž byla každá určena pro určitý typ mise. Každá z řad měla být složena ze čtyř lodí, v realitě se však tato čísla značně odlišovala. Jedna řada měla obvykle jednu až dvacet lodí, kterým velel kapitán linie.

Útočná linie byla složena buďto z šesti lehkých křižníků a fregat, nebo ze tří těžkých křižníků. Jejím úkolem bylo střetnout se s křižníky shodné velikosti nebo odlákat nepřátelskou palbu od Hvězdného destruktoru.

Těžká útočná linie byla složena ze čtyř až osmi lodí, z nichž žádná nebyla menší, než lehký křižník. Tato linie, která mohla disponovat i Hvězdnými destruktory třídy Victory, byla schopna čelit stejnému počtu lodí nepřítele a operovat nezávisle na centrálním velení.

Stíhací linie byla složena z lehkých křižníků či korvet a fregat, skládala se běžně ze čtyř až deseti lodí. Na bojišti bylo úkolem této linie pronásledovat ustupující nepřátelské lodě a sledovat je na jejich základnu. Mezi piloty z této linie byla oblíbená taktika kousavého paprsku (viz. níže).

Průzkumná linie měla dvě až čtyři lodě - obvykle lehké křižníky - s vylepšeným podsvětelným motorem a posíleným lapačem hypervlnných signálů. Každá z lodí operovala buďto osamotě, nebo ve dvojici. Průzkumné linie byly běžně posílány na nepřátelské území, aby prozkoumaly oblast a odhalily tak nepřátelskou flotilu či základnu. Jejich úkolem však nebylo napadnout nepřítele, ale v tichosti ustoupit a nahlásit svá zjištění.

Bojová linie se střetávaly s křižníky nebo stíhači nepřítele. V průběhu let byla tato role převzata piloty TIE fighterů. Bojová linie se běžně skládala ze čtyř až dvaceti lodí, především korvet, ale také těžkých stíhačů Skipray a fregat. Tato linie mohla být rovněž použita pro doprovod konvoje.

Torpédová linie se skládala ze dvou torpédových koulí, což byly malé obléhací platformy s ohromnou palebnou sílou - v podstatě zmenšené Hvězdy Smrti - byly používány pro bombardování planety.

Vojenská linie měla pouhé čtyři lodě - dva transporty Evakmar-KDY nebo vojenské transporty třídy Delta a dva střední křižníky třídy Strike. Tato linie představovala spolupráci mezi armádou a flotilou.

Linie Hvězdného destruktoru se skládala z jediného Hvězdného destruktoru třídy Imperial či třídy Super (např. Executor). Jedna studie dospěla k závěru, že jeden Hvězdný destruktor třídy Imperial dokázal zastoupit celou eskadru. Přesto byl však na návrh Admirálů nadále používán jako jediná linie.

Taktika kousavého parpsku byla taktikou, využívanou Císařskou flotilou. Malá jednotka z průzkumné linie pronásledovala ustupující lodě Povstalecké Aliance až k planetě, na níž byla potvrzena přítomnost přivrženců Povstání, kteří obvykle vyslali posily. Piloté průzkumné linie předstírali skokem na určené souřadnice ústup a pokud je posílená Povstalecká flotila pronásledovala, padla do připravené léčky. Z hyperprostoru se totiž vynořily další Imperiální lodě, které Povstalce oblkíčily a zneškodnily.


ESKADRY

Nejmenší nezávislou operativní jednotkou v Císařské flotile byla eskadra. Skládala se ze čtrnácti až šedesáti lodí a několika řad, v závislosti na seřazení jednotlivých řad eskadry jí mohl velet i Admirál. Eskadry byly nejčastěji přiděleny k jedinému systému. Imperiální směrnice uváděla čtyři základní typy eskader: lehkou, těžkou, bojovou a bombardovací.

Lehké eskadry strážily oblasti, o nichž se vědělo, že jsou bezpečné, ve dvou útočných řadách - bojové a průzkumné.

Těžké eskadry se účastnily bojů v planetárních systémech, v nichž byla potvrzena přítomnost nepřítele - dvě těžké útočné linie, jedna útočná linie a jedna průzkumná linie pro situaci, kdy bylo složení nepřátelské flotily neznámé - a tři těžké útočné linie s jednou bojovou řadou pro situace, když byl nepřítel v obranné pozici. K druhému typu těžké eskadry byly běžně přiřazovány Hvězdné destruktory třídy Victory.

Bojová eskadra disponovala Hvězdným destruktorem třídy Imperial, který byl doplněn o další tři linie - dvě útočné a jednu stíhací, což obvykle dalo osmnáct lodí. Pouhý přílet bojové eskadry a Imperiálního Hvězdného destruktoru mnohdy stačil k tomu, aby došlo k potlačení planetárního povstání nebo vystrašení vesmírné hrozby.

Bombardovací eskadry byly nasazovány pro konfrontaci a podrobení planet, které se již dostaly do otevřené vzpoury a pro obranu byly schopny nasadit planetární štíty a velké zbraně typu země-vzduch.SYSTÉMOVÉ SLOŽKY

Systémové složky byly skombinovány z několika eskader pod velením Admirála, který byl ve chvíli, kdy velel systémové složce, nazýván komodorem. Tyto složené síly byly zodpovědné za provádění vojenských operací v hromadných hvězdných systémech. Složení systémové složky nebylo upraveno žádnou směrnicí a volba ohledně složení jednotek dle situace záležela osobně na komodorovi.

Síla převahové složky byla podmíněna alespoň třemi bojovými a jednou lehkou eskadrou, spolu se třemi Hvězdnými destruktory třídy Imperial a dalšími téměř devadesáti loďmi. Úkolem takovéto složky bylo dosáhnout naprosté vesmírné převahy, která byla doslova definována jako: "naprostá absence nepřátelských plavidel na orbitě kontrolovaných planet a žádná notorická aktivita nepřátelských lodí v celém systému."

Mezi úkoly eskortních složek nadále patřila ochrana stěžejních komerčních zásilek, ekonomicky důležitých vesmírných zařízení a eliminace obtěžujících pirátů. Taková složka byla složena nejméně ze dvou bojových eskader a dvou eskader lehkých, což z eskortní složky dělalo nejflexibilnější jednotku. Zatímco mottem převahových složek by klidně mohlo být "vždy poslat dostatek", eskortní složky by díky svému velkému počtu lodí mohly říkat: "nikdy neposílat příliš mnoho."

Na systémových složkách potom bylo utkat se s nepřátelskou jednotkou, která by nebyla v silách převahové složky. Prohozením lehké eskadry za čtvrtou bojovou, mohl komodor získat sílu dost silnou na to, aby si zajistil absolutní nadvládu nad cílovou oblastí.

Flotily

Zatímco všechny dříve uvedené jednotky byly spjaty se systémem, flotila byla nejmenší jednotkou, která mohla operovat mezi více sektory. S velkým počtem dostupných lodí mohla být flotila složita do mnoha rozmanitých struktur. Mezi nejběžnější typy patřily flotily převahové, útočné a bombardovací či podpůrné a předpisové.

Úkolem převahových flotil bylo vypořádat se s nepřítelem v oblasti, v níž byly potvrzeny nejvíce čtyři světy, které se vzepřely Novému Řádu, a nenacházelo se v ní dalších šestnáct světů s prokazatelným nepřátelským přístupem. S šesti Imperiálními Hvězdnými destruktory a dalšími čtyřmi sty lodí se převahová flotila pokládala za adekvátní pro nasazení v relativně klidných sektorech.

Útočné flotily oproti tomu převážely velké množství vojáků pro koordinované pozemní operace a jejich úkolem bylo rovněž udržovat pořádek ve stanovených sektorech. Se dvěma eskortními a dvěma transportními složkami se útočné flotily účastnily rozsáhlých vesmírných i pozemních celosystémových válečných tažení.

Bombardovací flotily obsahovaly v průměru 416 lodí a byly nasazovány v sektorech, ve kterých bylo nezbytně nutné vypořádat se s aktivitou Povstalců. Impérium používalo bombardování především v případech, kdy se důstojíci rozhodli planetu zničit, jen aby nepadla pod nadvládu Povstalců.

Skupina Sektoru

Skupina sektoru byla součtem veškeré vesmírné síly, kterou Impérium nasazovalo v normálních sektorech. Sektorové skupině velel Vrchní admirál, což byl titul, nejčastějí udělovaný Moffovi, který daný sektor spravoval. Jednotlivé skupiny se skládaly z několika flotil - například převahové, jíž dominovalo šest Imperiálních Hvězdných destruktorů, nebo útočné flotily, která byla schopna nasadit osm pozemních vojsk. Zda existovaly také flotily, které nebyly zařazeny do hierarchie skupiny sektoru, není úplně jasné. Co je však jasné je fakt, že skupina sektoru byla schopná nasadit 2400 lodí, z nichž jedna setina byly Imperiální Hvězdné destruktory, respektive starší modely Hvězdných destruktorů (v závislosti na důležitosti sektoru), plus dalších 1600 bojových plavidel.

Regionální, nadsektorové a strategické velitelstvíV Císařské armádě existovala rovněž regionální, nadsektorová a strategická velitelství, které byly složeny z celé škály stejnorodých sil.

Velitelství Black Sword (Černý meč) bylo regionální velitelství, které ochraňovalo regiony Jádra před hrozbami, pocházejících z okrajů Galaxie. Mezi lodě této flotily patřily i obávané Super Hvězdné destruktory. Velitelství Azure Hammer (Azurové kladivo), umístěné na planetě Anaxes, chránilo Nulový Sektor a skládalo se z 57 hlavních lodí, v jejichž čele stál Super Hvězdný destruktor Whelm. Ve světech Jádra navíc pro ochranu před nečekanými hrozbami kotvila celá jedna desetina Císařské Flotily. Ve Vnějším okraji byla zase flotila s devatenácti Imperiálními Hvězdnými destruktory a třemi Interdikčními křižníky.

Během historie Impéria bylo rovněž utvořeno několik potulných flotil, mezi něž patřily například eskarda Smrti a eskadra Zhouby, které se během Galaktické občanské války potulovaly ve Vnějším okraji a vyhledávaly skryté základny Povstalců. Existovala rovněž jedna operační skupina, utvořená z Hvězdných destruktorů, jejímž úkolem bylo trestat sektory Impéria, které hrozily podrýváním autority Impéria.


*Poznámka: Vzhledem k nemožnému dokonalému překladu slova Navy (námořnictvo), bylo použito slovo Flotila s velkým F. Pokud je tedy psáno Flotila, myslí se tím absolutní celek, zatímco slovo flotila značí "malou" operační skupinu. Tento přístup je nezbytný, neboť slovo námořnictvo podle mého názoru jednoduše nesedí do kontextu Star Wars.Armáda Impéria

8. února 2012 v 22:06 | Desin Drowe |  Galaktické Impérium-pěchota

Armáda Impéria

Zakladatel: Palpatine
Velitelství: Coruscant
Vzniklo z: Armády Republiky
Založení: 19 BBY
Rozpad: 4 ABY, 130 ABY
Obnovení: 40 ABY
Éry: Vzestup Impéria, Povstání, Nová Republika, Dědictví
Příslušnost: Galaktické Impérium, Imperiální Zůstatek, Felovo Impérium

Armáda Impéria byla složena z několika ozbrojených složek Galaktického Impéria, vznikla namísto zaniklé Armády Republiky. Byla zodpovědná za vykonávání vojenských akcí v celé Galaxii a udržování pořádku ve členských sektorech a planetách přidruženým k Impériu. Vojáci armády byli povinni dodržovat vojenský řád Impéria. Vrchním výkonným orgánem bylo Vrchní velitelství Impéria (později Centrální velitelství). Celá armáda nebyla pouze fyzickým nástrojem války, ale rovněž mentálním. Vaderova divize stormtrooperů - 501. legie - známá jako "Vaderova Pěst", vzbuzovala již pouhým vyslovením tohoto jména strach ve všech myslících bytostech. Aby Císař Palpatine udržel své poddané v pokoře, používal rovněž hrozivé Hvězdy Smrti. I další vojenské vybavení Impéria - například proslulé AT-AT, jehož nohy se tyčily vysoko do nebes - bylo navrženo tak, aby podtrhlo efekt mentální výhody. Imperiální armáda byla masivní ozbrojenou složkou, v níž v dobách největší slávy sloužily biliony vojáků.


V armádě jako celku existovalo mnoho poboček, z níž nejznámější byly Sbory Stormtrooperů, operující v pozemních akcích, nebo Císařská flotila, zodpovídající za vesmírné operace, bezpečí vesmírných tras a bezpečný transport pozemních sil. Oddělení vojenského výzkumu Impéria (OVVI) operující na zařízení v tzv. Bachoru, bylo odpovídalo za vývoj nových technologií, které by mohly být použity Armádou.

V samotné bitvě o Hoth byly přítomny hned tři složky Armády, kdy se Flotila postarala o blokádu planety, Císařská armáda o těžká vozidla jako AT-AT či AT-ST a Sbory Stormtrooperů o čelní útok na opevněné pozice nepřítele. Avšak i když tato oddělení čas od času pracovala společně, každé z nich mělo svoji vlastní velitelskou strukturu. Jako dobrý příklad mluvící za vše lze uvést Stormtroopery, kteří často sloužili na palubách lodí Flotily a podporovali pozemní složky Císařské armády, avšak navzdory tomu stále zůstávali pod svojí vlastní administrativní strukturou.

Mezi nejlépe známá oddělení Armády Impéria patří:
 • Císařská armáda
 • Císařská flotila
 • Oddělení vojenského výzkumu
 • Diplomatické sbory
 • Strojírenské sbory
 • Vědecké sbory
 • Sbory Stormtrooperů
 • Průzkumné sbory
 • Mapovací sbory
 • Lékařské sbory
 • Vojenská policie Impéria
 • Zabezpečovací divize
V pozemních bitvách mělo Impérium k dispozici celou řadu specializovaných vojáků. Nejznámější z nich byli Stormtroopeři, kteří byli hlavní oporou pěchoty. Někteří ze stormtrooperů byli klonoví vojáci, jež přežili Klonové války. Avšak poté, co na Kaminu vypuklo povstání, se Císař Palpatine rozhodl objednat klony jiných mužů, kteří byli doplněni o regulérní rekruty. Stormtroopeři byli rozčleněni do různých specializovaných variant, kdy každá z nich disponovala výcvikem a výbavou uzpůsobenou k určitým podmínkám. Velením této části armády bylo pověřeno Velitelství stormtrooperů. Důstojníci z různých odvětví Armády, kteří zklamali při plění svých úkolů, byli do Sborů stormtrooperů posíláni za trest - pokud tedy nebyli rovnou popraveni. Stormtroopeři byli doplněni o regulérní vojáky, kteří nedisponovali charakteristickou zbrojí, ani tak kvalitním výcvikem. Je však nutno zmínit, že tito vojáci byli užíváni pro udržování míru na již ovládnutých světech nebo podrobování světů zdaleka důležitých, kde bylo nasazení stormtrooperů zbytečné, což svědčí o jejich důležitosti v očích Palpatina.
Kráčející kolosy jako AT-AT nebo AT-ST byly symbolem vojenské moci a materiální nevyčerpatelnosti Impéria. Byly to velké zbraně války, určené pouze k zabíjení, jež se všichni obávali. Tyto stroje však měly i své slabiny - například u AT-AT šlo o sice flexibilní, leč nechráněný krk či, zejména v případě bitvy o Hoth, vůči rychle se pobybujícím sněžným spídrům nijak nechráněné nohy. I po konci Klonových válek v Armádě Impéria sloužily stroje, které viděly akci na obou stranách konfliktu. Používáni byli například trpasličí pavoučí droidi, AT-AP, nebo obrněné transporty jménem Juggernaut.


I Císařská flotila se původně skládala z lodí, jež během Klonových válek sloužily Republice. Hvězdné destruktory třídy Venator, které byly symbolem chrabrosti Republikové Flotily, se pod záštitou Impéria proměnily v symboly strachu. Hvězdné destruktory třídy Victory byly zbaveny svých zbarvení, odkazujících k Republice, a staly se první z mnoha variant lodí, z nichž se v budoucnosti měla skládat celá Císařská Flotila. Navzdory tomu, že Klonové války skončily a Konfederace Nezávislých Systémů byla rozprášena, se vojenské výdaje Impéria ještě navýšily, což nakonec vedlo z zavedení proslulého Imperiálního hvězdného destruktoru. Staré republikové lodě byly nakonec z Flotily vyřazeny a nahrazeny novými loděmi třídy Imperial, které se staly symbolem majestátní moci, jíž Impérium disponovalo.

Ačkoli byly Hvězdné destruktory hlavní kostrou Flotily, používalo Impérium rovněž fregaty. Mnoho z fregat používaných Impériem však spadalo do třídy větších křižníků, takže se lišily jak velikostí, tak palebnou sílou. Každá z fregat byla určena pro určitou roli, avšak do boje byly nasazovány zejména pokud byla v dohledu velká vesmírná bitva, v níž bylo třeba zvítězit, čehož se nejlépe dosahovalo tak, že se spolehlivé Hvězdné destruktory doplnily právě těmito menšími loděmi.

Symbolem Císařské flotily však nebyly pouze majestátní lodě ohromné velikosti, ale také všemožné druhy stíhačů série TIE, kterých se ve Flotile nacházely milióny. Mnoho z variant však postrádalo důležité štíty, což pouze zvyšovalo jejich zranitelnost. Piloti tak museli stroj ovládat s velikou precizností, neboť stačila malá chyba, která je mohla stát život. Nejběžnějším stíhačem, jaký kdy Impérium používalo, byl bezpochyby TIE Fighter. Ani tento stroj sice nebyl vybaven štíty, avšak byl velice rychlý, pohyblivý a - což bylo pro Palpatina nejdůležitější - velice levný. V pozdějších letech Galaktické občanské války se do služby dostaly i TIE Interceptor, které se staly postrachem pilotů Povstalecké Aliance. K boji proti vlajkovým lodím nepřítele nebo při náletech pro podporu pozemních vojsk, se používalo strojů TIE Bomber. Z dalších variant lze zmínit také již poněkud drazší TIE Defender či TIE Advanced, s níž do boje létal Darth Vader.

Imperiální směrnice o střetu s nepřítelem uváděla, že TIE Fightery musí mít pro střet s nepřítelem početní výhodu 3:1, aby k němu mohlo dojít. Přemoci nepřítele čistou početní převahou bylo totiž klíčovou součástí strategie Impéria.


Po prohrané válce s Novou Republikou se celá Armáda roztrhla mezi několik vůdců, mezi něž patřili válečný magnát Zsinj, Ysanne Isard či Velkoadmirál Thrawn. I když se každý z těchto vůdců pokoušel o zničení tohoto odvěkého nepřítele, a ačkoli k vítězství neměli mnohdy daleko, skončilo nakonec úsilí každého z nich drtivou porážkou. Po návratu Palpatina se sice většina z vojska vrátila na jeho stranu, avšak po konečné porážce svého vůdce se jednotky musely stáhnout do části vesmíru známého jako Imperiální prostor. Po vpádu smrtonosných a krvežíznivých Yuuzhan Vongů do Galaxie se staří nepřátelé museli postavit společně proti novému nepříteli. Po porážce této hrozby začalo Impérium opět nabývat na síle a po bitvě o Caamas, která se odehrála roku 130 ABY, se opět stalo vládnoucí frakcí Galaxie. Ani v letech následujících však svoji pozici nemělo vůbec jistou...


Zbroj Snowtrooperů

5. února 2012 v 19:32 | Desin Drowe |  Zbraně a zbroj

Zbroj Snowtrooperů
Zbroj Snowtrooperů byla modifikovaná verze zbroje stormtrooperů, která byla uzpůsobena do nehostinných podmínek planet s velmi chladným podnebím. Takto upravená zbroj sice na planetách jako Hoth, Toola, nebo Rhen Var fungovala dobře, ale ochrana nohou byla o něco nižší, než ta u klasické zbroje, což bylo zapříčiněno nutností rychlého přesunu v hlubokých závějích. Zbroj byla vybavena silnější zahřívací jednotkou a systémem životního prostředí. Vnější část trupu byla složená z osmnácti částí a byly vyrobena z neprodyšné tkaniny pro ochranu před chladem. Pro dýchaní v nebezpečných nebo extrémně chladných podmínkách kukla nejen že oblopovala obličejovou masku, ale byla zakomponována přímo do vystýlky. Každý voják byl vybaven neprodyšnými kalhotami bílé barvy, botami s protiskluzovou podrážkou a v nástrojovém pásu nosil drát vysokého napětí, záchytnou kotvu s lanem pro šplhání, balíčky s příděly jídla, náhradní munici do blasteru, iontové světlice a sadu pro přežití. Helma měla zabudované polarizované brýle, které byly spojeny s obličejovou maskou. Hrudní plát byl, stejně jako u klonových vojáků, sestrojen z plastoidu a uprostřed měl zabudované řízení zcela soběstačného systému podpory života. Nechyběl ani adaptérový monitor, který ukazoval teplo uvnitř kombinézy a teplotu venkovní. V zadním plátu byla zabudována komunikační jednotka, hlavní adaptér, výstražné světlo a hlavní zahřívací jednotka. Zadní plát byl rovněž schopen fungovat jako zdroj energie pro ostatní vybavení. Díky celé zbroji a všem nezbytným věcem z opasku mohl snowtrooper přežít celé dva týdny i v těch nejnepříznivějších podmínkách chladných planet.


Victor Strang

5. února 2012 v 0:01 | Desin Drowe |  Galaktické Impérium-postavy

Victor Strang

Rasa: člověk
Pohlaví: muž
Barva vlasů: zrzavá
Barva očí: hnědá
Příslušnost:
 • Galaktické Impérium
  • Imperiální flotila
Victor Strang byl admirálem v Imperiální flotile a bývalý příslušník Palpatinovy elitní vojenské jednotky Storm komanda. Po bitvě o Yavin mu bylo svěřeno velení Hvězdného destruktoru jménem Conqueror, jež byl vybaven superlaserem, menší a slabší, leč stále nechvalně proslulou silnou variantou hlavní zbraně Hvězdy Smrti. Strang však o svoji loď zanedlouho přišel. Skupině Povstalců se totiž podařilo nalodit a umístit výbušniny do jádra reaktoru lodi. Ještě před výbuchem ji však opustil dělový člun X4, na jehož palubě se Strang pravděpodobně zachránil.

Arvel Crynyd

4. února 2012 v 20:04 | Desin Drowe |  Aliance - postavy

Arvel Crynyd

Datum narození: neznámé
Datum a místo úmrtí: 4 ABY, Executor nad Endorem
Rasa: člověk
Pohlaví: muž
Barva vlasů: hnědá
Příslušnost: Povstalecká Aliance, letka Zelených

Arvel Crynyd byl členem Aliance za obnovu Republiky a během bitvy o Endor rovněž velitelem letky Zelených, která se skládala z mužů pilotujících stíhače A-Wing.

Během bitvy o Endor vedl Crynyd své muže proti skupině Hvězdných destruktorů s úkolem zničit jejich iontová děla, čímž by flotile Aliance umožnili napadnout majestátní vlajkovou loď Dartha Vadera - Executor. Když bitva nad Endorem dosáhla svého vrcholu, vedl nízký přelet nad Executorem, aby se pokusil zničit jeho klíčové body, když střelba systému bodové obrany zasáhla jeho A-Wing, čímž jej roztočila. S vědomím, že je jeho stroj kriticky poškozen, získal Crynyd alespoň částečnou kontrolu nad řízením a obětavě zamířil proti štíty nechráněnému můstku Executoru. Stíhač s předkem ve tvaru klínu můstek skutečně zasáhl, proletěl skrze čelní transpariocelový průzor, díky zásobám pohonných paliv vzplál v jednu velikou ohnivou kouli, a celou velicí věž tak zničil. V nastálém výbuchu byl zabit jak Crynyd, tak admirál Piett a celá posádka můstku. Executor, který uprostřed bojového manévru přišel o řízení, ztratil stabilitu a narazil do Druhé Hvězdy Smrti, čímž se obrátila karta ve prospěch flotily Aliance.
Arvel Crynyd, který se svojí necelých deset metrů dlouhou jednočlenou lodí, přivedl ke zkáze 19 000 metrů dlouhou majestátní loď v hodnotě jedné miliardy Kreditů a posádkou o velikosti nejméně padesáti tisíc vojáků, byl za své hrdinství posmrtně vyznamenán Medailí za Statečnost Nové Republiky, která byla jedním z nejprestižnějších vyznamenání, jakých vojáci bývalé Aliance mohli dosáhnout. Jako důkaz věčné vzpomínky na hrdinu bitvy o Endor navíc vzniklo nové tzv. Crynydovo vyznamenání, jež bylo udělováno pilotům, kteří během vesmírného boje prokázali nebývalou odvahu. Stejně tak Hvězdný destruktor, který byl ukořistěn na planetě Milagro, nesl jméno Crynyd.